MenuToggle Menu

设备

提供列表以便查找各类可以应用到原型上的设备及设备外框,可以从中选择最为流行的若干种iOS、iPadOS、安卓以及桌面端设备。ProtoPie支持移动设备、平板设备、桌面端、网页端以及电视等多种显示设备上的原型构建——可谓是支持所有带屏幕的设备。

以下所列出的分辨率为纵向模式下的分辨率。

移动设备和平板设备

在云端,适配于iOS、iPadOS以及安卓的原型会分别显示其设备外框。了解更多ProtoPie Cloud的相关知识。

iOS和iPadOS

查找ProtoPie支持的iOS和iPadOS设备。

 • iPhone 14 Pro Max — 430 x 932 px
 • iPhone 14 Pro — 393 x 852 px
 • iPhone 14 Plus — 428 x 926 px
 • iPhone 14 — 390 x 844 px
 • iPhone 13 Pro Max — 428 x 926 px
 • iPhone 13/13 Pro — 390 x 844 px
 • iPhone 13 Mini — 375 x 812 px
 • iPhone 12 Pro Max — 428 x 926 px
 • iPhone 12/12 Pro — 390 x 844 px
 • iPhone 12 Mini — 375 x 812 px
 • iPhone 11 Pro Max — 414 x 896 px
 • iPhone 11 Pro/X — 375 x 812 px
 • iPhone 11 — 414 x 896 px
 • iPhone 8 — 375 x 667 px
 • iPhone 8 Plus — 414 x 736 px
 • iPhone SE — 320 x 568 px
 • iPhone 7 — 375 x 667 px
 • iPhone 7 Plus — 414 x 736 px
 • iPad Pro — 1024 x 1366 px
 • iPad — 768 x 1024 px

安卓

查找ProtoPie支持的安卓设备。

 • Samsung Galaxy S20 — 360 x 800 px
 • Samsung Galaxy S10 — 360 x 760 px
 • Samsung Galaxy S8/S9 — 360 x 740 px
 • Samsung Galaxy S7 — 360 x 640 px
 • Samsung Galaxy Note 5 — 360 x 640 px
 • Google Pixel 5 — 393 x 851 px
 • Google Pixel 4XL — 411 x 869 px
 • Google Pixel 4 — 393 x 829 px
 • Google Pixel 3 — 411 x 822 px
 • Google Pixel 2 — 411 x 822 px
 • Google Pixel — 411 x 371 px
 • Google Nexus 6P — 411 x 731 px

桌面端、浏览器及电视

查找ProtoPie支持的桌面端、网页端以及电视的分辨率尺寸。

 • Desktop — 1280 x 1024 px
 • Desktop HD — 1440 x 1024 px
 • HD 720p — 1280 x 720 px
 • HD 1080p — 1920 x 1080 px

选择设备

[object Object]
 1. 在工具栏上点击设备名称
 2. 选择设备菜单中选择所期望的设备类型。
 3. 选择相应设备。
 4. 选择设备放置方向。

设备放置方向

可以从以下两种设备放置方向中选择一种:

 • 纵向
 • 横向

如果在创建原型后才想要改变设备放置方向,则要相应改变图层和交互的编排。

自定义设备

如果无法找到你的原型所需要适配的设备,可以使用自定义设备功能。

[object Object]
 1. 选择设备菜单中点击自定义选项。
 2. 设置宽度和高度值。
 3. 填写倍数。
 4. 如有必要,可以选择系统状态栏类型。

*倍数指的是屏幕的像素密度。您可以选择要在显示区域展示的像素(@2x、@3x、@4x 等等)。

Back To Top